Nota biograficzna (dostęp ograniczony - zasoby USOS)

Krystyna Turcza (ur. w Krakowie) -
polski prawnik, ekonomista, przedsiębiorca, doktor nauk prawnych oraz ekonomicznych, specjalista w zakresie prawa biznesu oraz prawa cywilnego, nauczyciel akademicki w latach 1996 - 2017.

Działalność naukowa

W 1988 ukończyła studia prawnicze w London School of Economics and Political Science, a rok pózniej studia magisterskie z zakresu ekonomii stosowanej na tejże uczelni.
W latach 1989–1990 odbył aplikację adwokacką, której nie ukończyła.
W latach 1990 - 1995 odbyła staże w zagranicznych kancelariach adwokackich oraz komórkach zajmujących się prawem biznesu oraz międzynarodowym prawem pracy. Wyspecjalizowała się wówczas w europejskim orzecznictwie sądowym oraz prawie korporacyjnym.

W 1995 roku, na podstawie dorobku naukowego w zagranicznych uczelniach i desertacji poświęconej analizie procesów prywatyzacyjnych - czynników ekonometrycznych oraz aspektów prawnych, uzyskała stopień doktora nauk prawnych (promotorem był profesor Paweł Sarnecki) w Katedrze Prawa Europejskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 1996 - 2000 pełniła funkcję asystenta w Katedrze Prawa Europejskiego UJ,  zaś w latach 2000 -2011 adiunkta w tejże katedrze. Od 2011 roku pracowała międzywydziałowo jako starszy wykładowca.  W zakres jej działalności naukowo-dydaktycznej wchodziło prowadzenie seminarium doktoranckiego i magisterskiego, wykładów z prawa europejskiego oraz z dogmatyki konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce, a także systemu prawa Polski w Unii Europejskiej[2].

W listopadzie 2016 roku otworzyła procedurę habilitacyjną, którą zawiesiła w lutym 2017 roku.
6 marca 2017 zakończyła działalność dydaktyczną oraz złożyła oficjalne odwołanie do Rektora UJ oraz Senatu Uczelni, motywując swoją decyzję niespodziewaną chorobą.


Jest autorką m.in. publikacji: Normatywne aspekty praw i wolności obywatelskich w ustawach konstytucyjnych RP (Warszawa 1997), Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności – wybrane problemy (Kraków 2003)[3] i innych.  Członek kolegium redakcyjnego „Forum Prawniczego”, przewodniczący kolegium redakcyjnego „Zeszytów Sądownictwa Konstytucyjnego”.


Działalność biznesowa

W latach 1999 - 2003 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, Małopolskiej Spółki Handlowej, a od 2003 roku stała się jej współwłaścicielem. W 2006 roku sprzedała wszystkie udziały za kwotę szacowaną na ok 5,5 mln złotych (dane wg. Gazety Wyborczej - Dział Biznesu, wydanie 04/2006).
Od 2008 roku jest właścicielem oraz głównym udziałowcem holdingu TC-ZAK Turcza, w skład, którego wchodzą 4 firmy
1) Delikatesy ZAK - sklepy sprzedaży detalicznej.
2) Trading Company Turcza - firma zarządzająca nieruchomościami holdingu oraz zajmująca się obrotem papierami wartościowymi.
3) Turcza Development - firma kordynująca rozwojem oraz najnowszymi inwestycjami holdingu.
4) Turcza Commercial Real Estate - biuro obrotu nieruchomościami, oferujące wynajem komercyjnych lokali usługowych.

W roku 2009 zajęła 9 miejsce w nieoficjalnym, wewnętrznym rankingu Najbardziej Przedsiębiorczych Wykładowców UJ, sporządzonym przez międzyuczelniane Koło Biznesu UJ i UEK,  z majątkiem szacowanym na ponad 8,5 mln euro.

Życie prywatne

Jej mężem jest Adam Turcza -  austriacki prawnik, przedsiębiorca, pochodzenia polskiego. Ma jednego syna.